کیریر

کیریر

په کې د کیمیاوي صنعت وزارت لخوا تاسیس شوی 1952.

1952

په 2003

a

پراخه شوی 2020

q